opc_loader

Wensenlijst

Voorjaarsactie!
22,50 18,75
Gastenboek
DJ Davidse 
Aangenaam verrast dat bestelling binnen 24...
Judith Roodenburg 
Goedemorgen, Ik heb 2 items op wenslijst...
Aart Lobregt 
Mooie, goed werkende radio en 3 tafeltjes...
Kees Deelen 
Vintageway, heel erg bedankt voor de mooie...
Print deze pagina:

 Algemene Voorwaarden - VintageWay.nlInhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingenArtikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten of diensten verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken of diensten door de ondernemer worden geleverd
of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken of diensten
gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier
die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten of diensten, waarbij tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese
modelformulier voor herroeping;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Vintageway.nl

Gijs van den Dool

's Heeraartbergstraat 29
2861 TA  Bergambacht
(Op afspraak te bezoeken)

Telefoonnummer: 06 57321115
(bereikbaar tussen 17:00 en 20:00 uur)

E-mailadres: info@vintageway.nl

KvK-nummer: 74304747

Btw-identificatienummer: NL001965133B80
Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat
de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de
ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument
zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

Het aanbod, mits anders vermeld, zijn gebruikte items en producten uit voorgaande jaren, met als
primair tijdvak de periode tussen 1950 en 1975. Hierdoor zijn gebruikssporen, minimale schade of enige
onvolledigheid van het item of product onvermijdelijk.

De aanbod gebruikte items worden administratie geboekt onder margeproducten (BTW margeproducten is 0%)


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken.
Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is;
indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een
bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Bij diensten:

De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot
opgave van zijn reden(en) verplichten.
De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet
informeren over herroepingsrecht:

Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het
einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt
binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd
14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking
van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag
hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een
manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet
voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door
middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft
niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de
terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer
niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten
zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat
evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
drager geleverde digitale inhoud, indien:
hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt,
stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het
product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot
de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt,
tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen
als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld:
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de
consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de
veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten of diensten af te nemen;
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
Verzegelde audio- en video-opnamen waarvan de verzegeling na levering is verbroken;Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief eventuele btw. (0% bij marge producten en 21% bij overige producten)


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt
nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder
gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van
diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,
tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of
indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat
geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft
onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn,
of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In
geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de
consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument
geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),
alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan
de ondernemer te melden.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen
heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is
de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer
kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door
de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de
klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
geschillenregeling.
Het is tevens mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
(https://ec.europa.eu/odr).


Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.